زمان امتحان: 
95/10/30
مبلغ ثبت نام: 
0 ریال
مدت دوره: 
3روز